Miło nam poinformować, że w pierwszej edycji Cardiology Innovations Hackathon zwyciężył zespół w składzie: Anastasija Krzemińska, Paulina Horożaniecka i Kamil Krzemiński. Pierwsza nagroda została przyznana tym osobom za opracowanie koncepcji projektu osobisty asystent pacjenta IntelMed, który wpisuje się w strategię systemu spersonalizowany e-coaching dla pacjenta z niewydolnością serca, co było zadaniem konkursowym dla uczestników tegorocznej edycji Hackathonu.
Zespół zostanie zaproszony do dalszej współpracy w ramach projektu stworzenia i rozwoju platformy „personalised e-coaching” dla pacjentów z niewydolnością serca i ich opiekunów w ramach programu akceleracyjnego.
Cardiology Innovations Hackathon to konkurs kreowania innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących technologię IT dla współczesnej kardiologii, usprawniających pracę lekarzy oraz wspierających życie zarówno pacjentów z chorobami układu krążenia jak i ich bliskich.
Pierwsza edycja wydarzenia została objęta Patronatami Honorowymi JM Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i Prezydenta Miasta Wrocławia. Organizuje ją Grupa CasusBTL wspólnie z wrocławskim Uniwersytetem Medycznym. Wydarzenie poświęcone jest zagadnieniom związanym z szeroko rozumianą opieką nad pacjentami z niewydolnością serca.
Do konkursu zostanie zakwalifikowanych 10 zespołów zgłaszających najciekawsze projekty gotowe rozwiązać zdefiniowane i wcześniej omówione tematy.
Cardiology Innovations Hackathon to nie tylko wyścig programowania. Oceniane będą również koncepty rozwiązań wskazujące wykorzystanie konkretnych technologii IT bez konieczności tworzenia kodu, chociaż byłoby to oczywiście mile widziane.

NASZA MISJA

W Polsce liczba osób z niewydolnością serca sięga 1 mln. Co roku stwierdza się 220 tys. nowych przypadków. Problem niewydolności serca dotyka nie tylko osoby starsze ale i coraz młodsze.

W terapii i opiece nad pacjentem z niewydolnością serca kluczowa jest kompleksowość , dostęp do najnowszych technologii, różnych metod terapeutycznych, rehabilitacji oraz nadzoru nad pacjentem i jego opiekunami – także w formie zdalnej opieki telemedycznej połączonej ze wsparciem typu e-coaching.

Tu widzimy naszą szansę – zamierzamy wspólnie z uczestnikami wykreować koncepcje nowych rozwiązań wykorzystujących technologię IT w celu wspierania osób z niewydolnością serca i ich najbliższych.

UCZESTNICY

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych – nie tylko studentów studiów medycznych i technicznych ale i doświadczonych programistów, lekarzy, specjalistów z dziedzin psychologii, marketingu i branży urządzeń dla medycyny.

KOORDYNATOR

Rafał Seredyński

Rafał Seredyński

Magister mikrobiologii; badania doktorskie w zakresie enzymologii i biologii molekularnej nowotworów zrealizował na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie związany jest z Katedrą i Zakładem Fizjologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, gdzie uczestniczy w badaniach nad aktywnością autonomicznego układu nerwowego człowieka w kontekście regulacji parametrów krążeniowo-oddechowych. Autor publikacji w zakresie mikrobiologii, immunologii i proteomiki, posiadający doświadczenie w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów naukowych.

JURY

Prof. Karol Kozak

Prof. Karol Kozak

Karol Kozak kieruje Jednostką Informatyki Biomedycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie oraz Towarzystwa Fraunhofera - Fraunhofer IWS. Odgrywa wiodącą rolę w opracowywaniu strategii organizacji zarządzania danymi medycznymi na dużą skalę wywodzącymi się z zakładów opieki zdrowotnej. W czasie studiów doktoranckich Karol Kozak stał się ekspertem w dziedzinie rozpoznawania wzorów statystycznych stosowanych do selekcji danych wchodzących w skład dużych zbiorów. W przeciągu ostatnich 8 lat, pracując dla Instytut Molekularnej Biologii Komórki i Genetyki im. Maxa Plancka w Dreźnie (Niemcy) oraz na Politechnice Federalnej w Zurychu (Szwajcaria), Karol Kozak miał wpływ na rozwój baz danych NoSQL/InMemory zawierających obrazy dla w przemysłu/nauk przyrodniczych oraz wpływ na rozwój narzędzi eksploracji danych dla badań o dużej wydajności (High trough-put) i wieloparametrycznych (HCS). Studiował informatykę i elektrotechnikę na Politechnice Radomskiej oraz informatykę na Politechnice Drezdeńskiej w Niemczech. Tytuł doktora nauk przyrodniczych przyznało mu Towarzystwo Maxa Plancka we współpracy z Politechniką Śląską. W 2012 Karol Kozak uzyskał stopień Junior Professor Bioinformatyki na Uniwersytecie w Marburgu. Uzyskał tytuł doktora habilitowanego w zakresie biotechnologii. W 2015 roku uzyskał tytuł profesora na Wydziale Medycznym Politechniki w Dreźnie. W 2016 roku jako pierwszy w Europie udostępnił bazę danych "Medical 4.0" jako platformę dla danych medycznych gotowych do tzw. głębokiego uczenia się. Doradza firmom w opracowywaniu strategii innowacji w dziedzinie medycyny, farmacji, przemysłu 4.0. Opublikował jedną książkę, współtworzył 6 książek/rozdziałów książkowych, jest autorem 52 referatów opublikowanych w czasopismach naukowych z wysokim wskaźnikiem IF na temat metod obliczeniowych dla przemysłu i dużych zbiorów danych medycznych.

Prof. Paweł Krzesiński

Prof. Paweł Krzesiński

Zastępca Przewodniczącego Komisji Informatyki i Telemedycyny Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Internista i kardiolog, Kierownik Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodka Chorób Serca i Naczyń Wojskowego Instytutu Medycznego, Zastępca Przewodniczącego Komisji Informatyki i Telemedycyny Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego; kierownik i główny wykonawca wielu projektów naukowo-badawczych, m.in. finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Obrony Narodowej. W działalności naukowo-badawczej skupia się na innowacyjnych rozwiązaniach w diagnostyce i terapii schorzeń przewlekłych, w tym w zakresie telemedycyny. Autor ponad 60 publikacji naukowych w renomowanych czasopismach naukowych i ponad 100 wystąpień zjazdowych.

Adrian Szulczyński

Adrian Szulczyński

Inicjator projektu i współorganizator spotkania. Prezes Zarządu Grupy casusBTL

Nieustannie doskonali się w zakresach komunikacji i edukacji medycznej, wykorzystując zdobywane doświadczenie w projektach prowadzonych przede wszystkim w obszarach kardiologii i diabetologii. Aktywny promotor wykorzystywania nowych, innowacyjnych technologii w komunikacji, edukacji medycznej i leczeniu chorób cywilizacyjnych. Prezes Zarządu Grupy CasusBTL – grupy podmiotów działających w zakresie komunikacji medycznej, marketingu innowacyjnych produktów oraz organizacji wydarzeń dla lekarzy i pacjentów będących częścią wielokanałowych programów edukacyjnych. Prezes Zarządu Instytutu Aterotrombozy – Fundacji, która od 2005 roku działa w obszarze ochrony i promocja zdrowia oraz popularyzacji idei zdrowego życia. Członek wielu Towarzystw Medycznych, od roku 2017 zasiada w Komisji Komunikacji przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

MENTORZY

Już od spotkania informacyjnego, poprzez kilkadziesiąt godzin konkursu uczestników Cardiology Innovation Hackathon będą wspierać Mentorzy: będą to lekarze - eksperci od niewydolności serca, psychologowie – eksperci od relacji pacjent/lekarz, eksperci w dziedzinie informatyki i projektowania urządzeń medycznych, doświadczeni programiści oraz specjaliści z zakresu: prawa, marketingu i sprzedaży.

Paweł Bernadowski

Paweł Bernadowski

Programista, projektant aplikacji

W Grupie casusBTL odpowiedzialny za realizacje innowacyjnych projektów informatycznych i szkoleniowych. Współtwórca platformy edukacyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, systemów CLM używanych w wiodących firmach farmaceutycznych.

Obszar zainteresowań: nowe media, systemy CLM, CRM

Dr Jan Biegus

Dr Jan Biegus

Starszy asystent w Oddziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej w Klinice Kardiologii Ośrodka Chorób Serca. Absolwent Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (2006), specjalizację z kardiologii zrobił w latach 2006-2014 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Od 2016 r. doktorant Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Obszar zainteresowań: ostra niewydolność serca, ostre zespoły wieńcowe, przewlekła niewydolność serca, niewydolność wielonarządowa

Dr Marcin Drozd

Dr Marcin Drozd

Lekarz, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, a niebawem również kardiolog, obecnie pracownik w Ośrodku Chorób Serca 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, a dodatkowo uczestnik dziennych studiów doktoranckich w Katedrze Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Posiada kilkuletnie doświadczenie w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów naukowych w obszarze chorób układu sercowo-naczyniowego, był wykonawcą dwóch grantów naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Jest autorem kilku publikacji w czasopismach międzynarodowych z tematyki niewydolności serca.

Dr hab. Krystian Kubica

Dr hab. Krystian Kubica

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Nauk Przyrodniczych, kierunek biologia ze specjalizacją biologii molekularnej oraz Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego, kierunek fizyka ze specjalizacją fizyka teoretyczna. Stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych został nadany przez Radę Naukową Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu natomiast doktora habilitowanego przez Radę Naukową Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1987-2006 zatrudniony był w Katedrze Fizyki i Biofizyki Akademii Rolniczej we Wrocławiu a od 2006 do chwili obecnej jest pracownikiem Katedry Inżynierii Biomedycznej na Politechnice Wrocławskiej, na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Zainteresowania zawodowe: modelowanie procesów fizjologicznych; biofizyka błon biologicznych: eksperymentalne badania własności błon oraz teoretyczne techniką symulacji komputerowej (przejścia fazowe, fuzja błon, elektroporacja); teoretyczne badania oddziaływań cząsteczek biologicznie aktywnych z błonami biologicznymi. Autor i współautor 43 publikacji naukowych, 56 komunikatów konferencyjnych oraz 7 patentów. Opiekun koła naukowego BioModel.

Krzysztof Malinowski

Krzysztof Malinowski

Główny specjalista ds. zarządzania IP w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Obecnie rozwija scouting technologiczny, koordynuje procesy ochrony własności intelektualnej i poszukuje partnerów biznesowych dla projektów badawczych UM ED. Ma za sobą udane wdrożenia produktowe w przemyśle farmaceutycznym, współpracę z wieloma ośrodkami badawczo-rozwojowymi life science. Zarządzał międzynarodowym projektem biotechnologicznym w przemyśle wydobywczym. Rozwijał i wdrażał System Zarządzania Wiedzą w KGHM PM S.A. i organizował Targi Wiedzy TOP 100, gdzie moderował Międzynarodowe Panele Innowacyjne z wykorzystaniem technologii Sieci Ekspertów. Jest certyfikowanym specjalistą w zarządzaniu projektami i negocjacji biznesowych. Zainteresowania: Qi Gong i muzyka alternatywna.

Dr inż. JOANNA RYDZAK

Dr inż. JOANNA RYDZAK

Pełni funkcję kierownika Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CITT) Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, gdzie koordynuje działania CITT w zakresie identyfikacji innowacyjnych rezultatów badań naukowych oraz ochrony własności intelektualnej Uczelni, komercjalizacji innowacyjnych technologii oraz usług badawczych w obszarze medycyny, biotechnologii, farmacji i inżynierii medycznej. Jej codzienna praca polega na stałym budowaniu i rozwijaniu relacji zarówno z naukowcami, jak i przedstawicielami biznesu. Dodatkowo Pani Doktor Rydzak reprezentuje Uniwersytet Medyczny w Radzie Dolnośląskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (DAIP) przy Wrocławskim Parku Technologicznym. Misją DAIP jest tworzenie możliwości wdrażania naukowych pomysłów do świata biznesu poprzez wspieranie akademickiej przedsiębiorczości. Tematyka transferu technologii z sektora nauki do gospodarki zainteresowała Panią Joannę na tyle, by jeszcze w trakcie studiów doktoranckich podjąć współpracę z Wrocławskim Centrum Badań EIT +, gdzie zajmowała się pracami w zakresie ochrony praw własności intelektualnej oraz komercjalizacji wiedzy w projektach badawczych w obrębie dziedziny „Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne”. Chcąc uzupełnić zdobywaną wraz z doświadczeniem wiedzę, uczestniczyła również w szkoleniu „Broker technologii” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Joanna Rydzak jest absolwentką Politechniki Wrocławskiej na kierunku Biotechnologia. Pracę magisterską, a następnie doktorską realizowała jednak w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk. Była zaangażowana w badania dotyczące oddziaływań białek leżących u podstaw molekularnych malarii. Praca badawcza w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej była znakomitą okazją do poznania środowiska naukowego oraz uczestniczenia w procesie planowania, tworzenia, realizowania i rozliczania projektów badawczych.

Dr Agnieszka Siennicka

Dr Agnieszka Siennicka

Absolwentka biologii człowieka (2008) i psychologii (2013), od ponad 12 lat bada zachowania ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań prozdrowotnych wśród pacjentów z niewydolnością serca (NS). Badania prowadzone w ramach doktoratu (2014) dotyczące psychologicznych uwarunkowań niestosowania się do zaleceń lekarskich wśród chorych z NS otrzymały wyróżnienie od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu Dziewczyny Przyszłości (2011) oraz były realizowane w ramach Grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki (preludium, 2012-2015). Od 4 lat regularnie angażuje się w Europejski Dzień Świadomości Niewydolności Serca. Obecnie zajmuje się również edukacją, ucząc studentów Fizjologii Człowieka a pacjentów – zasad postępowania z NS. Autorka ponad 30 publikacji naukowych, uczestniczka kilkunastu projektów badawczych w obszarze patofizjologii NS, psychofizjologii, psychologii ewolucyjnej i psychologii zdrowia. Autor koncepcji programu personalised e-coaching dla pacjentów z niewydolnością serca.

Tomasz Szarek

Tomasz Szarek

Radca prawny i partner w SDZLEGAL SCHINDHELM, gdzie kieruje praktyką Compliance, Corporate / M&A oraz Tax.
Doradza wiodącym polskim startupom oraz spółkom z branży IT, którym pomaga dobrać prawidłową strukturę prowadzenia działalności, wspiera na etapie rozwoju, oraz doradza prawnie i podatkowo w procesie pozyskiwania inwestora. Autor szeregu publikacji i szkoleń z zakresu corporate compliance. Swoje doświadczenie we współpracy ze inicjatywami typu startup przekłada na bieżące doradztwo w tym zakresie.

Robert Michalak

Robert Michalak

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Specjalista w zakresie procesów sprzedażowych działający w tej dziedzinie ponad 25 lat. Doświadczenie zdobywał wspierając branże budowlaną, instalacyjną, oświetleniową i eventowo-wystawienniczą. Od 2014 roku aktywnie rozwija swoje doświadczenie w procesach marketingowo-sprzedażowych produktów medycznych i wyrobów farmaceutycznych. W Grupie casusBTL odpowiedzialny za obsługę kluczowych kontraktów oraz wspieranie i organizację procesów komercjalizacji nowych, innowacyjnych rozwiązań.

Dr n. med. Robert Zymliński

Dr n. med. Robert Zymliński

Kardiolog, Specjalista Chorób Wewnętrznych
Ordynator
Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej - Ośrodek Chorób Serca Szpital Wojskowy Wrocław
Katedra Chorób Serca Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wrocław

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

1)

Termin zgłaszania projektów upływa 30 maja br.

 

2)

Wahasz się czy wziąć udział w Cardiology Innovations Hackathon? Nie czekaj do ostatniej chwili! O udziale w hackathonie decyduje kolejność zgłoszeń. Czekamy na pierwszych 10 zespołów.

 

3)

W zespole może być maksymalnie 5 uczestników, minimum 2.

 

4)

Nie masz zespołu, a chcesz uczestniczyć w wydarzeniu? Napisz do nas na hackathon@cardiologyinnovations.com

ZAKRESY TEMATYCZNE HACKATHONU

WYMAGANIA TECHNICZNE

Nie narzucamy technologii, w jakich tworzone będą rozwiązania. Uczestnicy, mając dowolność doboru narzędzi deklarują, że nie narusza praw własnościowych oraz licencji innych podmiotów.

NAGRODY dla zwycięskiego zespołu
Cardiology Innovations Hackathon 2018

ORGANIZATORZY

PARTNERZY

PATRONAT HONOROWY

PATRONATY

WSPÓŁPRACA

SPONSORZY

Wszystkie przedsiębiorstwa i instytucje zainteresowane wsparciem organizacji Cardiology Innovations Hackathon 2018 prosimy o kontakt:
hackathon@cardiologyinnovations.com


Biuro organizacyjne :

ul. Rodawska 26, 61-312 Poznań
info@casusbtl.pl, www.casusbtl.pl

Grupa casusBTL @ Ahoy! Berlin
Wattstr. 11, 13355 Berlin
info@casusbtl.de

Sponsors & Exhibitors (Poland)

Robert Michalak
robert.michalak@casusbtl.pl


Sponsors, Exhibitors & Partners (International)

Alexander Vantis
alexander.vantis@casusbtl.de


Partners & Media

Dominika Sobol-Gotowska
dominika.sobol-gotowska@casusbtl.plCopyright © 2018 Grupa casusBTL Sp. z o.o. All rights reserved